AKTUELLA BEUM-AKTIVITETER

OBS!!!

Giltighetstiden för godkända kunskapsprov i kurserna Mark och växt samt Natursten, betong och asfalt är förlängda till sex år för prov skrivna fram till december 2021.

Varje kurs har en egen sida där all information kommer att finnas.

Länkar här eller via undermeny till ”Kurser”

Besiktningskurs Växt och mark

Natursten markbetong och asfalt

Besiktningskurs GRÖNA TAK, 

På grund av ett missförstånd så har denna kurs gått ut till alla.

Den är endast avsedd för redan certifierade och då som en spetskompetens. 

Extra Provtillfälle

BEUMDAGEN

Vid anmälan tänk då på att:
Kursanmälan är bindande.
Vid avanmälan senast trettio (30) dagar före kursstart debiteras ingen avgift, därefter hela.

.

Lämplig instuderingslista inför tentamen

Kunskapskrav

Nedan listade kunskapsområden och kompetenskrav, i teori och praktik, är de som prövas i kunskapsprov inför certifiering som besiktningsman för utemiljö. Kraven är framtagna tillsammans med Föreningen Besiktningsmän för utemiljö, BEUM, och bedömda att utgöra relevanta kunskaper för yrkesmässigt arbete som besiktningsman inom utemiljö i privat och offentlig miljö.

Området ”Växt och mark”

God kunskap i växtkännedom, lagar, regler och produktionsmetoder för växtmaterial samt mark avseende markkemi och markfysik, ståndorter och växtbäddar.

Grundläggande insikt i dagvattenhantering med teknik som inkluderar växter och växtbäddar i sina system.

Området ”Natursten, markbetong och asfalt”

God kunskap om material, överbyggnader, konstruktion och produktionsmetoder för hårdgjorda ytor, trappor och murar och andra anläggningskompletteringar.

Grundläggande insikt i dagvattenhantering med teknik som inkluderar överbyggnader i sina system.

Området ”Entreprenadbesiktning” inkl. juridik för ovanstående områden

Litteraturförteckning ”Entreprenadbesiktning – Litteraturförteckning”, RISE

God kunskap i juridik (främst AB och ABT) i teori och praktisk tillämpning.

Kunskap om rutiner för att genomföra entreprenadbesiktning av utemiljö avseende parternas roller, besiktningsmannens roll, korrekt upprättande av besiktningsutlåtande/‐bilaga efter entreprenadhandlingar och gällande regelverk med korrekt fördelning av ansvar mellan parterna.

Grundläggande insikt i gällande bas för yrkesmässigt utförande inom markanläggningens alla delar, inklusive entreprenörens kontrollplan och egenkontroll.

Litteraturlista inför tentamen/kunskapsprov i Växt och mark samt Natursten, markbetong och asfalt Föreskrifter, standarder och utgåvor i litteratur är under ständig revidering. Kontrollera därför alltid de olika regelverkens senaste versioner inför kunskapsprov.

Du ska ha kunskap om, dvs behärska sakfrågan: 

Avtals ingående, tillämpning och tolkning:

AB 04, ABT 06 och ABS 18, eller de bestämmelser som ersätter dessa. Sök dokumenten på: https://byggtjanst.se/bokhandel

AMA Anläggning 20, eller den AMA som ersätter denna. Svensk Byggtjänst. Sök regelverket på: https://byggtjanst.se/bokhandel

Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse‐ eller orienteringsförmåga på allmänna platser och inom områden för andra anläggningar än byggnader (ALM2).

Sök föreskriften på: https://www.boverket.se/

Kvalitetsregler för plantskoleväxter, LRF Trädgård, inkl. relevanta delar av Jordbruksverkets föreskrifter i författningarna 1995 och 2004, eller de som ersätter dessa, se kapitel 1, ”Inledning”, i Kvalitetsregler för plantskoleväxter.

Sök dokumentet på: https://www.lrf.se/

Stenhandboken, avsnitten ”Allmänt”, ”Utemiljö” samt Stensorter (Stenkartoteket). Sveriges Stenindustriförbund.

Sök dokumenten på: https://www.sten.se/

Beläggning med plattor och marksten av betong, Svensk Markbetong & Sveriges Kommuner och Landsting. Sök dokumentet på: www.svenskmarkbetong.se/

Du ska ha kännedom om, dvs vara väl insatt i sakfrågan och hur man hämtar mer information:

 

PBL SFS 2010:900 (med uppdateringar) kap 8, 9, 10, 11. Sök lagen på: https://www.boverket.se/

Boverkets föreskrift: BFS 2011:5, författningen i sin helhet. Sök föreskriften på: https://www.boverket.se/

Miljöbalken SFS 1998:808 (med uppdateringar) kap 1, 2, 9, 10, 15.

Sök lagen på: https://lagen.nu/1998:808/ eller https://www.riksdagen.se/

Boverkets föreskrift: BFS 2011:6, Boverkets byggregler, föreskrifter och allmänna råd, BBR: Kapitel 1

Kapitel 2 t.o.m. 2:3

Kapitel 3 t.o.m. 3:13

Avsnitt 5:7

Paragraf 6:5321

Avsnitt 8:1

Avsnitt 8:2 t.o.m. 8:23

Avsnitt 8:3 t.o.m. 8:23

Avsnitt 8:9

Avsnitt 8:10.

Sök föreskriften på: https://www.boverket.se/

TDOK 2013:0529 – Bitumenbundna lager, Trafikverkets tekniska krav på asfaltsbeläggningar. Sök dokumentet på: http://trvdokument.trafikverket.se/

__________________________________________________________________________

För att hålla dig uppdaterad anmäler du dig till vårt nyhetsbrev som sänds ut då nya kurser är på gång
– eller då något som berör besiktning är av vikt att känna till.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev.