Föreningen

Föreningen Besiktningsmän för utemiljö bildades den 24 februari 2009 och hade sitt första konstituerande årsmöte den 25 maj 2009 i Alnarp.

Föreningens syfte är att äga och utveckla kravspecifikationen Certifieringsregler besiktningsmän för utemiljö i samarbete med certifieringsorganet SP Certifiering, numera RISE Certifiering.

Branschorganisationer eller intresseföreningar med god kompetens inom utemiljöområdet äger rätt att bli medlemmar.


Kerstin Nilsson, initiativtagare till att BEUM bildades.

Föreningens styrelse

Vid Årsmötet 26 mars 2020 valdes följande styrelse som nu tillträtt.

  • Göran Andersson, Trädgårdsanläggarna i Sverige
  • Katarina Evenseth, Föreningen Svenska Kyrkogårdschefer FSK
  • Rebecca Lindqvist, Sveriges Allmännytta
  • Arne Nordius, SLU
  • Karin Qwarnström, Svenska Trädföreningen
  • Kerstin Teutsch, Sveriges Arkitekter

(Bilder kommer, mötet skedde via länk så något gruppfoto kunde inte tas av förklarliga själ.)

_______________________________________________________________________________________

Stadgar

För den ideella föreningen Föreningen besiktningsmän för utemiljö bildad den 24 februari 2009
Stadgarna senast fastställda/ändrade av bildandemöte den 24 februari 2009

§ 1. Föreningens namn är Föreningen besiktningsmän för utemiljö

§ 2. Föreningens syfte är att äga och utveckla kravspecifikationen Certifieringsregler för besiktningsmän av utemiljö i förening med certifieringsorganet RISE samt verka för utveckling av utemiljöområdet.
BEUM äger BEUM Service AB, vilket ska tillhandahålla de kanslifunktioner och tjänster som erfordras för ett ändamålsenligt fullgörande av BEUMs verksamhet.

§ 3. Branschorganisationer eller intresseföreningar med god kompetens inom utemiljöområdet äger rätt att bli medlemmar.

§ 4. Medlemsavgift.

Årsmötet fastställer årligen medlemsavgiften. Utebliven medlemsavgift för föregående år vid tidpunkten för årsmötet leder till uteslutning ur föreningen.

§ 5. Beslutande organ:

  • Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Ordinarie årsmöte hålls årligen före mars månads utgång.
  • Årsmöte kungörs senast en månad före sammanträdet. Kallelse sker via e-post. Eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet.
  • Vid årsmötet äger föreningens medlemmar som betalat medlemsavgiften rösträtt. En röst per branschorganisation/intresseförening som är medlem, rösträtten får utövas via ombud. Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

Vid årsmötet ska följande ärenden behandlas;

1. Mötets stadgeenliga utlysande
2. Val av ordförande, sekreterare och två protokolljusterare för mötet
3. Fastställande av föredragningslista
4. Behandling av verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning och revisionsberättelse
5. Beslut om ansvarsfrihet
6. Fastställande av verksamhetsplan och budget
7. Fastställande av medlemsavgift
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter
9. Val av ordförande på ett år
10. Under förutsättning fyra ordinarie styrelseledamöter (ledamöterna skall väljas så att halva antalet avgår varje år): Val av två styrelseledamöter på två år (vid föreningsbildning väljs två styrelseledamöter på ett år och två styrelseledamöter på två år).
11. Val av två revisorer och en revisorssuppleant på ett år
12. Val av valberedning
13. Behandling av motioner och styrelsens förslag
14. Frågor väckta för diskussion på årsmötet, dock ej för beslut

§ 6. Styrelsen

Förvaltningen handhas av en styrelse bestående av ordförande och fyra ordinarie ledamöter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befattningshavare som behövs. Styrelsen är beslutsmässig vid minst tre närvarande ledamöter.

Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Han/hon får utses till befattning inom styrelsen.

§ 7. Extra årsmöte

Styrelsen äger rätt att inkalla extra årsmöte när styrelsens majoritet anser det påkallat eller om 1/3 av medlemmarna så begär. Kallelse, med angivande av tid, plats och motiv för extra årsmöte, ska utskickas till medlemmarna senast en månad före det extra årsmötet. Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.

§ 8. Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m. 1 januari t.o.m. den 31 december.

§ 9. Stadgeändring

Förändring av dessa stadgar kan endast ske vid årsmöte. Förslag härom insänds minst fyra veckor före årsmötet till styrelsen som avger utlåtande. För förslagets antagande fordras 2/3 majoritet av avgivna röster.

§ 10. Upplösning

Upplösning av föreningen kan endast ske vid årsmöte. Förslag härom insänds minst sex veckor före årsmötet. Styrelsen avger utlåtande. För förslagets antagande krävs 2/3 majoritet av avgivna röster. Vid upplösning tillfaller föreningens tillgångar medlemmarna.

§ 11. Beslut

Beslut fattas med enkel majoritet med undantag för § 9 och § 10. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst utom vid personval då lottdragning avgör.

Dokumentsamling nedladdning

Årsmötesprotokoll BEUM 2016 Göran Nilsson
Årsmötesprotokoll_BEUM_2015_Göran_Nilsson
Årsmötesprotokoll_BEUM_2014_Göran_Nilsson
Konstituerande_styrelsemöte_2013_Göran_Nilsson
Årsmötesprotokoll_2013_BEUM_Göran_Nilsson
Konstituerande_styrelsemöte_BEUM_2012-03-14_Göran_Nilsson
Årsmötesprotokoll_2012_Göran_Nilsson
Konstituerande_styrelsemöte_BEUM_2011-03-30_Göran_Nilsson
Årsmötesprotokoll_BEUM_2011_Göran_Nilsson
Årsmötesprotokol_BEUM_2010_(2)_Göran_Nilsson
Konstituerande_styrelsemöte_BEUM_20100301_Göran_Nilsson
Arsmotesprotokoll_Foreningen_besiktningsman 2009
Konstituerande_styrelsemote2009
Protokoll_bildandemote_090224
Stadgar 25maj 2009