Certifiering

BEUM äger kravspecifikationen för certifiering av besiktningsmän för utemiljö och utvecklar den tillsammans med certifieringsorganet RISE Certifiering. För ytterligare information om certifieringsprocessen se www.ri.se.

 • Läs även igenom ”Allmänna råd och Förtydliganden” som du finner längst ner på sidan.

Certifieringsregler för besiktningsman för utemiljö (BEUM).
Besiktningar inom mark, anläggning och grönområde.

Gällande från 2018-02-27

1 Allmänt

1.1  Certifiering av besiktningsman för utemiljö utförs av certifieringsorganet RISE Certifiering.

1.2  Certifieringsorganet handlägger certifieringen enligt sitt ledningssystem och i enlighet med ISO/IEC 17024. Ledningsplanen reglerar handläggningen av certifieringsproceduren, överklagande i certifieringsfrågor, klagomål mot certifierade och mot certifieringsorganet, övervakning av certifierade samt åtgärder vid missbruk av certifikat.

1.3  Huvudman för denna kravspecifikation är Föreningen besiktningsmän för utemiljö i samarbete med certifieringsorganet Rise Certifiering.

1.4  Besiktningsman certifieras för en tidsbegränsad period om högst fem år.

1.5  Beslut om certifiering av besiktningsman sker på grundval av nedanstående krav.

1.6  Ett beslut från certifieringsorganet som gäller utställande av certifikat eller avslag kan överklagas. Överklagan hanteras därvid av Certifieringsstyrelsen inom Rise Certifiering.

2 Krav för nytt certifikat

2.1 Grundkunskap
Certifierad besiktningsman ska ha allmän kunskap från genomförd relevant utbildning:
a) Landskapsarkitekt (SLU), eller
b) Landskapsingenjör (SLU), eller
c) Mästarbrev trädgårdsanläggare (Stiftelsen Hantverk och Utbildning på uppdrag av Sveriges Hantverksråd)
d) Annan likvärdig högskoleutbildning, till exempel trädgårdsingenjör, hortonom, trädgårdstekniker, med minst 8 års branscherfarenhet.
e) Erfarenhet som ett alternativ till grundkunskap för besiktningsman utan högskoleexamen kan accepteras om vederbörande kan styrka minst 10 års erfarenhet av kvalificerat arbete som bedöms ge likvärdig kompetens som examen från utbildningar enligt ovan.

2.2 Yrkeserfarenhet

Certifierad besiktningsman ska ha:

 • Minst 5 års dokumenterad erfarenhet av självständig, väl vitsordad kvalificerad arbetsuppgift från yrkesområden för de utbildningar och annan bakgrund som redovisas i 2.1.
 • Erfarenhet av entreprenadbesiktning från yrkesområden för de utbildningar och annan bakgrund som redovisas i 2.1 motsvarande ca 20 besiktningar.

2.3 Kunskap inom fackområde, lagstiftning och bestämmelser

Certifierad besiktningsman ska ha goda kunskaper inom fackområdet utemiljö innefattande:

 • Växtkännedom, lagar, regler, kvalitetsnormer för växtmaterial, markfrågor och växtbäddar.
 • Natursten, markbetong, asfalt och överbyggnad; teknik, estetik och besiktning av hårdgjorda ytor, markanläggningar och markutrustning.

Dessutom krävs även god kunskap om entreprenadbesiktning och -juridik med:
Avtals ingående, tillämpning och tolkning.
Konsumenttjänstlagen (SFS 1985:716 med uppdateringar) med avseende på bestämmelser för småhusentreprenader.
AB 04, ABT 06 och ABS 09, eller de bestämmelser som ersätter dessa.

 • Vidare krävs kännedom om:
 • Innehållet i ABK 09, AB-U 07, ABT-U 07 och ABM 07, eller de bestämmelser som ersätter dessa.
 • Miljöbalken (SFS 1998:811 med uppdateringar) kap 1, 2, 9, 10, 15.
 • PBL (SFS 2010:900 med uppdateringar) kap 8, 9, 10, 11 (ersätter PBL (SFS 1987:10) kap 3, 8, 9, 10 fr om 2011-05-02).
 • Kulturmiljölag (SFS 1988:950) kap 3 och 4.
 • Kvalitetsledningssystem enligt SS-EN ISO 9001:2015.

För att styrka kunskaper motsvarande ovan givna kunskapskrav ska den sökande i samband med ansökan om certifiering avlägga tre olika kunskapsprov med godkänt resultat. Giltighetstid för godkänt kunskapsprov är fem år. Kunskapsproven ska vara genomförda genom Rise Certifiering eller genom av Rise Certifiering godkänd samarbetspartner. För styrkande av kunskaper inför ansökan om förnyelse av certifikat – se punkt 4.2.

2.4 Lämplighet

Sökandens lämplighet för uppgiften ska styrkas med intyg för den senaste yrkesverksamma treårsperioden.

2.5 Försäkring

Certifierad besiktningsmans verksamhet ska omfattas av kontors- och konsultansvarsförsäkring för entreprenadbesiktningsverksamhet på sätt som sägs i ABK 09, eller de bestämmelser som ersätter dessa.

3 Krav under certifikatets giltighetstid

3.1  Under certifikatets giltighetstid ska certifierad besiktningsman upprätthålla kraven enligt 2.

3.2  Certifierad besiktningsman ska årligen rapportera sina besiktningsuppdrag till certifieringsorganet. I samband med detta ska framgå att besiktningsman omfattas av giltig ansvarsförsäkring.

3.3  Det erfordras att den certifierade besiktningsmannen upprätthåller kompetensen och kontinuerligt tillgodogör sig nya regler och kunskaper inom området, samt att vederbörande årligen rapporterar eventuell genomförd fortbildning.

3.4  Den certifierade besiktningsmannen har skyldighet att journalföra skriftliga klagomål mot sin verksamhet, samt att årligen rapportera dessa till certifieringsorganet.

3.5  Rapporteringen sker enligt anvisningar från certifieringsorganet.

4 Krav vid förnyelse av certifieringen

4.1  Besiktningsman ska ha deltagit i minst 1 symposium under certifieringsperioden i form av BEUM-dag. Därutöver ska besiktningsman ha deltagit även i 1 symposium under certifieringsperioden motsvarande SBR:s symposium i entreprenadbesiktning samt redovisat godkänt kunskapsprov i entreprenadjuridik, högst 1 år gammalt. Besiktningsman ska lämna in utlåtande från 1 utförd besiktning under certifieringsperioden i anslutning till SBR:s symposium.

4.2  Besiktningsman ska under certifieringsperioden ha arbetat i väsentlig omfattning, motsvarande ca 20 besiktningar. Om arbete inte skett i väsentlig omfattning krävs ny kunskapsprovning i enlighet med reglerna för förstagångsansökan.

4.3  Besiktningsman ska för ny certifieringsperiod redovisa giltig ansvarsförsäkring.

4.4  Besiktningsman ska redovisa nytt lämplighetsintyg, högst 3 år gammalt. Besiktningsman som har mottagit och registrerat skriftligt klagomål från uppdragsgivare eller part, mot utförd besiktning och inte tidigare informerat Rise Certifiering om detta, ska bifoga sådant klagomål senast i samband med förnyelseansökan.

5 Avgift

Certifierad besiktningsman ska erlägga certifieringsavgift vid ansökan, årlig rapportering och vid förnyelse av certifiering.

6 Indragning av certifikatet

6.1  Certifieringsorganet kan besluta om återkallande av certifieringen
a) om certifikatet är utfärdat på oriktiga grunder,
b) om den certifierade visar uppenbara brister i sin yrkesutövning,
c) om den certifierade mottagit skriftligt och graverande klagomål mot utförd besiktning och inte rapporterat detta till Rise Certifiering,
d) om den certifierade inte rapporterar årligen,
e) om den certifierade inte betalar avgift enligt 5,
f) om den certifierade inte innehar föreskriven försäkring enligt 2.5,
g) om verksamhetens omfattning under flera år väsentligt understiger kravnivån för certifiering,
h) om kompetensen inte upprätthålls enligt punkt 3.3.

6.2  Certifierad besiktningsman kan själv begära att certifieringen ska upphöra.

Din ansökan för att erhålla certifikatet gör du hos RISE.

Nedladdningsbar PDF som innehåller Allmänna råd och Förtydliganden.